ИЛЪЭСЫИЭ ТЫГЪЭР, КЪЫКЪОК1

Тыгъэр, укъыкъомык1эу зыщы1.

Илъэсык1эмк1э

Къэсымыухыгъэр сигущы1.

Тыгъэр,

Укъыкъомык1эу зыщы1...

"Илъэсыжъыр" - тэ1ошъ,

Ик1ырэ илъэсыр

Тэгъэк1отэжьы.

Ащ игъэхъагъи,

Ащ иш1уш1агъэхэри

Тыгу къэк1ыжьы.

Ащ ижьы стыри,

Ижьы гугъатхъи

Тыгу1эу

Зэ зы1утэщэжьы...

Тыгъэр, укъыкъомык1эу зыщы1.

Илъэсыжъымк1э

Къэсымыухыгъэр сигущы1.

Илъэсыжъым

Къык1угъэ гъогур

Мымак1,

Ащ ик1ыхьагъэ

Пэсэрэ гъишъэмэ атек1.

Ащ ик1ыхьагъэ

Ижъырэ л1эш1эгъум

Пе1эн.

Ащ иш1уш1агъэхэр

Гъэш1эрэ тхыдэу

Ти1эн...

Тыгъэр, укъыкъомык1эу зыщы1.

Илъэсыжъымк1э

Къэсымыухыгъэр сигущы1.

Сич1ыгук1э сыплъэмэ,

Мэфэк1ыр

Нэфылъэу щэшэплъы.

Нэгуш1оу

Сыгушхоу

Ошъогумк1э сэплъэ...

Илъэсык1э тыгъэр!

Шъхьафиты усэш1ы -

Къыкъок1!

/Яхъул1э Сэфэр/

Комментарии пользователей

Нет комментариев

Добавить комментарий

* - необходимое для заполнения поле

*
*
**
*