Перечень наиболее употребительных существительных

Существительное Ед.ч. Мн.ч.
мать ны ныхэ́р
отец ты тыхэ́р
брат шы шыхэ́р
сестра шы́пхъу шыпхъухэ́р
муж л1ы л1ыхэ́р
жена шъузы́ шъузхэ́р
человек ц1ыфы́ ц1ыфхэ́р
вода псы псыхэ́р
воздух жъы жъыхэ́р
трава уцы́ уцхэ́р
мир дуна́й дунайхэ́р
глаз нэ нэхэ́р
нос пэ пэхэ́р
нога лъакъо́ лъакъохэ́р
голова шъхьэ шъхьэхэ́р
рука 1эхэ́р
ухо тхьак1у́м тхьак1умхэ́р
гора къушъхьэ́ къушъхьэхэ́р
дерево чъыгы́ чъыгхэ́р
девушка пшъашъэ́ пшъашъэхэ́р
дом унэ́ унэхэ́р
дорога гъогу́ гъогухэ́р
дружба зэкъошны́гъ -
жизнь щы1а́к1 -
земля ч1ыгу́ ч1ыгухэ́р
камень мыжъо́ мыжъохэ́р
лес мэзы́ мэзхэ́р
лед мылы́ мылыхэ́р
мальчик к1алэ́ к1алэхэ́р
месяц мазэ́ мазэхэ́р
небо уашъо́ -
охотник шак1о́ шак1охэ́р
поле шъофы́ шъофхэ́р
птица бзыу́ бзыухэ́р
работа 1офш1э́н 1офш1энхэ́р
ребенок сабы́й сабыйхэ́р
аул къуаджэ́ къуаджэхэ́р
солнце тыгъэ́ -
свобода шъхьафитны́гъ -

Комментарии пользователей

Нет комментариев

Добавить комментарий

* - необходимое для заполнения поле

*
*
**
*