ХЭБЗЭ ДАХЭУ ТЭ ТИ1ЭР ДЖАЩ ФЭД

Сыдигъок1и жъыгъэр тэгъэлъап1э,

Ащ къыти1орэм тынчэу тедэ1у,

Тыфэтэджышъ ич1ып1э етэт,

Ащ ц1ыфыгъэ дызетхьэу тэлъыт.

Тибзылъфыгъэ шъхьэк1афэ фэтэш1,

Иш1уш1агъэ дунаем зэлъеш1.

Тиорэд зерэ1эт,

Хэбзэ дахэу тэ ти1эр джащ фэд.

Хьак1эр къихьэмэ тыфэнэгуш1у,

Анахьыш1ур ащ тэ етэпэс:

Зэтэгъафэ ащ пае 1энэш1у -

Чэтылыбжьэм щыгъу - п1астэ игъус.

Сэнэпс 1эш1ур хьазырэу лъэхэт,

Ащ зыфаер бысымэу егъот.

Тиорэд зерэ1эт,

Хэбзэ дахэу тэ ти1эр джащ фэд.

Унэ ш1ыгъом ш1ыхьафым тэ тек1у,

Зэрэчылэу иш1уагъэ къегъак1у.

О уизакъомэ пкъэур онтэгъу,

Узэде1эмэ къэ1этыгъош1у.

Узэгъусэмэ 1офыр чэфыгъу,

Зэде1эжьыр тэ шэнэу тфэхъу.

Тиорэд зэре1эт,

Хэбзэ дахэу тэ ти1эр джащ фэд.

Сабый уи1эмэ, ар бэу гухахъу,

Къызыфэхъурэм хьаблэр фэхъохъу:

Гъэш1э к1ахьэу, насыпыш1оу орэхъу,

Сабый ц1ык1уми чъыг фагъэт1ысхь.

Къушъэ лъапэм орэдыр щаус,

1офыш1эныр ик1асэу агъас.

Тиорэд зэре1эт,

Хэбзэ дахэу тэ ти1эр джащ фэд.

/Жэнэ Къырымыз/

Комментарии пользователей

Нет комментариев

Добавить комментарий

* - необходимое для заполнения поле

*
*
**
*