ТИЕДЖАП1

Тэ еджап1эу тызыч1эсыр

Гъэсэныгъэм икъежьап1,

Ш1у тэлъэгъу, тигонэс ар,

Гъэш1э лъагъор щытилъап1

Тыгъэ нэфыр къытфыщепсы,

Тпсэ зыхэлъыр тиеджап1

Тпсэ зыхэлъэу тиеджап1э

Ш1эныгъэш1ур щытэгъот,

Ш1у тэлъэгъу, тэгъэлъап1э,

Гъогу мафэм тыщытет.

Ш1ум тыфищэу гъэш1э лъагъом,

Ш1эныгъэш1ур т1э къихьан,

Къытфэш1этэу дышъэ жъуагъор

Гугъэм иш1ур щызетхьан,

Мафэ къэси тигуш1уагъоу,

Гъогу мафэ тытехьан.

Тпсэ зыхэлъэу тиеджап1э

Гугъэ нэфым тэ тыфещ,

Ш1у тэлъэгъу, тэгъэлъап1э,

Гъогу мафэм тытырещ!

/Бэрэтэрэ Хьамид/

Комментарии пользователей

Нет комментариев

Добавить комментарий

* - необходимое для заполнения поле

*
*
**
*